Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prio Engineering

1. Definities

 1. “Detachering” is het door Prio Engineering aangaan van een arbeidsovereenkomst met (nieuwe) werknemers onder gelijktijdige ter beschikkingsstelling van de betreffende werknemers aan inlener.
 2. “Inlener” is de onderneming in de ruimste zin van het woord aan wie Prio Engineering werknemers ter beschikking stelt op basis van een met die onderneming gesloten inleenovereenkomst.
 3. “Werknemer” iedere natuurlijke persoon met wie Prio Engineering een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die aan de inlener ter beschikking wordt gesteld,
 4. “Factuur” is het per post, email of internet aan inlener verzonden stuk waarin de kosten van het inlenen van werknemers door Prio Engineering aan Inlener in rekening wordt gebracht.
 5. “Kantooruren” zijn gedefinieerd als 08:30 uur tot 17:30 uur op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag).

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Prio Engineering gelden voor iedere detacheringsopdracht, aanbieding, offerte, bestelling, bijlagen van overeenkomsten en alle door Prio Engineering te sluiten overeenkomsten tot het verrichten van Detachering behoudens van tussen partijen overeen te komen wijzigingen. Deze wijzigingen worden door Prio Engineering schriftelijk bevestigd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Prio Engineering, waarbij voor de uitvoering, derden dienen te worden betrokken.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden Algemene Voorwaarden van Inlener voor de aan Prio Engineering verstrekte opdrachten slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden van Prio Engineering. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid bestaat, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Prio Engineering.
 4. De Inlener die instemt met de onderhavige voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Prio Engineering gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 5. Wijzigingen die door Prio Engineering in de Algemene Voorwaarden worden aangebracht gelden jegens Inlener vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Inlenerschriftelijk zijn medegedeeld, tenzij de Inlener, Prio Engineering binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden bezwaar maakt.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 7. In aanvulling op onderhavige voorwaarden zijnde Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Prio Engineering en de voorwaarden van de NBBU prevaleren de voorwaarden van Prio Engineering.
 8. Wanneer gesproken wordt over Prio Engineering is ook de backoffice partner van Prio Engineering – PayingIt – daarmee aangeduid als uitvoerende partij inzake de dienstverlening van Prio Engineering.

3. Aanbieding, offertes en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Prio Engineering zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door Inlener worden verstrekt.
 3. Opdrachten en wijzigingen zijn voor Prio Engineering bindend, indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard.
 4. Indien Inlener niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van Prio Engineering schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht dat Inlener accepteert dat de inhoud van deze opdrachtbevestiging juist is weergegeven.
 5. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en opdrachten zijn in Euro’s (€) exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Prio Engineering daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Prio Engineering anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Prio Engineering niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Gegevens Inlener

 1. Inlener verstrekt alle gegevens en bescheiden, welke Prio Engineering overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Dit wordt juist en tijdig in gewenste vorm en wijze ter beschikking aan Prio Engineering gesteld.
 2. Prio Engineering heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Inlener aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, met het onbeperkte recht van Prio Engineering de overeenkomst van de opdracht te ontbinden, hetzij in rechte, hetzij via een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring, zonder het recht van Opdrachtgeven aanspraak te maken op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook.
 3. Indien en voor zover Inlener zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens in gevallen zoals bedoeld in het vorige lid, geretourneerd.

5. Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen gaan ermee akkoord dat alle informatie overgedragen door de andere partij, of informatie die aan de andere partij beschikbaar is gemaakt, als vertrouwelijk en als eigendom wordt gezien van de “Overdragende partij”.
 2. De partij die deze informatie van Overdragende partij ontvangt wordt “Ontvangende partij” genoemd.
 3. Alle partijen zullen deze Vertrouwelijke Informatie op een vertrouwelijke manier behandelen en voorts informatie enkel gebruiken op een manier die noodzakelijk is om aan beschreven verplichtingen te voldoen.
 4. Geen van de partijen mag deze informatie zonder schriftelijke toestemming van de Overdragende Partij delen met iemand anders dan zijn werknemers.
 5. Informatie wordt niet als vertrouwelijke informatie gezien in de volgende situaties: – Informatie was op het moment van ontvangst van de Overdragende partij al bekend bij de Ontvangende partij en is ontvangen van een bron die geen (via een directe of indirecte weg) vertrouwelijke band heeft met overdragende partij.
  – Informatie is door de Ontvangende partij van een bron ontvangen die niet direct of indirect een vertrouwelijke band heeft met overdragende partij.
  – Informatie wordt publiekelijk bekend of is geen vertrouwelijke informatie meer, tenzij dit is veroorzaakt door een breuk van de overeenkomst door de Ontvangende partij.
  – Informatie is onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvangende partij.
  – Informatie moet worden overgedragen als gevolg van wet of regelgeving, met de voorwaarde dat Ontvangende partij een schriftelijke bevestiging van de verwachtte overdracht aan de Overdragende partij levert en dat de Ontvangende partij volledig meewerkt om de overdracht te minimaliseren.

6. Berekening en herziening inleentarief

 1. Prio Engineering en inlener komen in de inleenovereenkomst een tarief (loonsom) overeen op basis waarvan Prio Engineering diensten verleent.
 2. Inlener bepaalt per medewerker het aantal te werken uren per periode, een en ander met inachtname van de wet en de rechtspositie van de medewerkers.
 3. Prio Engineering is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit verplicht ons – naast de aangepaste wetgeving – om de Werknemer conform de inlenersbeloning te betalen. Dit betekent dat de Werknemer altijd gelijk aan de medewerkers van de Inlener zal worden beloont. Dit houdt onder meer in dat wij ons conformeren aan de cao die van toepassing is bij de Inlener aangaande de salarisbetaling, overuren-, reisuren- en storingsdienst regeling. Tevens worden cao gebonden loonsverhogingen gedurende de detacheringsperiode doorberekend in het uurtarief.

7. Prijzen en tarieven

 1. Het honorarium van Prio Engineering is exclusief btw en niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 2. Prio Engineering is gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig te verhogen in geval van: stijging van de bij CAO vastgestelde (uur)lonen; stijging van (uur)lonen als gevolg van overheidsmaatregelen of anderszins algemeen verbindende voorschriften; stijging van werkgeverslasten als gevolg van premiewijzigingen op het gebied van sociale verzekeringen; stijging van andere door Prio Engineering te betalen (pensioen)premies, waaronder begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van gedekte risico’s; stijging van de kosten als gevolg van wijzigingen in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving; stijging van de kosten door invoering van nieuwe lasten of premies op grond van wet, CAO of enig ander verbindend voorschrift.
 3. De tussen de uitvoerder en de Inlener gemaakte afspraken dienen in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving, een cao die eventueel voor het bedrijf van de Inlener geldt, de overigens voor/binnen dat bedrijf bestaande en/ of gehanteerde minimum arbeidsvoorwaarden alsmede de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Voor het geval de tussen de uitvoerder en de Inlener gemaakte afspraken daar niet mee in overeenstemming zijn, verlenen de uitvoerder en de Inlener Prio Engineering reeds nu voor alsdan de onherroepelijke bevoegdheid om die afspraken daarmee in overeenstemming te brengen. Ingeval Prio Engineering daartoe overgaat, hebben de door Prio Engineering aangepaste afspraken te gelden als de door de Inlener geaccordeerde opdracht tot dienstverlening en wordt de Inlener op basis daarvan gefactureerd. De Inlener is in dat geval onverkort gehouden die factuur aan Prio Engineering te voldoen.
 4. Alle wettelijk of contractueel verschuldigde betalingsverplichtingen en/of verplichtingen uit hoofde een van toepassing zijnde cao dan wel uit hoofde de binnen het bedrijf van de Inlener te doen gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, aan de uitvoerder direct of indirect voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de Inlener ook al zijn deze niet contractueel bedongen of vastgelegd en zullen door Prio Engineering, verhoogd met een vergoeding van haar tarief en de door de Inlener verschuldigde BTW, aan de Inlener in rekening worden gebracht.
 5. Indien als gevolg van enig handelen of nalaten van inlener het door Prio Engineering aan inlener in rekening gebrachte tarief op enig moment onjuist blijkt te zijn, is Prio Engineering gerechtigd inlener alsnog met terugwerkende kracht het bij betreffende inlener behorende tarief in rekening te brengen.
 6. Prio Engineering is gerechtigd haar prijzen te indexeren.
 7. Buiten de in lid 2 t/m 6 bedoelde gevallen kunnen de tarieven van prestaties door Prio Engineering worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan de Inlener. Gewijzigde tarieven gelden vanaf de door Prio Engineering in voornoemde kennisgeving vermelde datum, doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de Inlener.
 8. Bovendien mag Prio Engineering het honorariumverhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in dermate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Prio Engineering, dat in redelijkheid niet van Prio Engineering mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium/tarief.
 9. In geval Inlener binnen veertien dagen bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen verhoging zoals bedoeld in het 8e lid van dit artikel en met Prio Engineering niet tot overeenstemming komt over wijzigingen van die tarieven, dan heeft Inlener het recht de overeenkomst binnen een maand na voornoemde kennisgeving tegen het einde van het kalenderjaar te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 10. Tenzij de Inlener binnen veertien dagen na ontvangst van kennisgeving van een tariefaanpassing als bedoeld in lid 8 van dit artikel Prio Engineering schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard.
 11. Prio Engineering zal, indien sprake is van het hiervoor onder 2 bepaalde, inlener omkleed met redenen schriftelijk berichten over de onjuistheid van het voorheen geldende tarief, onder mededeling van het nieuw geldende tarief.
 12. Prio Engineering zal inlener een factuur zenden terzake het door Inlener na te betalen bedrag, welke factuur conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 dient te worden voldaan.
 13. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle kosten die voor Prio Engineering uit de relatie met de Inlener voortvloeien, waaronder (maar niet uitsluitend) (juridische) kosten in verband met ten laste van Inlener onder en/of ten laste van Prio Engineering gelegde beslagen, binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de Inlener. In geval van een derdenbeslag onder Prio Engineering is Prio Engineering gerechtigd tenminste een bedrag ad € 500,- excl BTW voor juridische en administratieve kosten in rekening te brengen, onverminderd de gehoudenheid van Inlener de werkelijk door Prio Engineering in verband met dit beslag gepaard gaande kosten te voldoen.
 14. In geval van “werving & selectie” hanteert Prio Engineering een fee ter hoogte van 23% tot 29% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten en eventuele 13e maand van de betreffende kandidaat. De hoogte van de fee wordt voorafgaand aan de wervingsprocedure vastgesteld en overleg met de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in gesprek gaat met de kandidaat en er een succesvolle bemiddeling tot stand komt, is opdrachtgever vanzelfsprekend akkoord met de vastgestelde fee.

8. Betalingen

 1. Betaling door Inlener dient te geschieden zondertoepassing van korting, verrekening, inhouding of opschorting. Betaling geschiedt tenzij schriftelijk anders overeengekomen binnen de in de inlenersovereenkomst gestelde termijn of, bij in gebreke daarvan, binnen de op de factuur vermelde termijn door overmaking op de door Prio Engineering aangegeven rekening, desgewenst ten dele op de aangegeven G rekening. Indien noch in de inlenersovereenkomst noch op de factuur een termijn vermeldt staat, dient betaling binnen 14 dagen te geschieden.
 2. Indien niet tijdig wordt betaald is de Inlener in verzuim zonder dat een ingebrekestellingnoodzakelijk is. De Inlener is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een verschuldigd van 2 % per 30 dagen.
 3. Indien de Inlener bij het voldoen van de verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die Prio Engineering heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een andere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de Inlener over het bedrag van die vorderingen aan Prio Engineering een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid.
 4. Indien de Inlener de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen zeven kalenderdagen na factuurdatumschriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Prio Engineering te melden. Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn, wordt Inlener geacht de uitgevoerde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. In dit geval worden klachten niet meer door Prio Engineering in behandeling genomen. Betwisting van de factuur ontslaat de Inlener niet van zijn betalingsverplichting en schept geen opschorting recht.
 5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen is Prio Engineering gerechtigd per factuur een boete in rekening te brengen van 2% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,– te vermeerderen met BTW, onverminderd haar recht op vergoeding van haar incassokosten zoals omschreven in het 6 e lid van dit artikel.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de Inlener aan Prio Engineering verschuldigd met het intreden van verzuim als in het tweede lid bedoeld en komen geheel voor rekening van de Inlener. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 50,–.
 7. De Inlener is de kosten van inning zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel verschuldigd na het verrichten van interne en/of externe werkzaamheden ter verkrijging van voldoening buiten rechte door en/of in opdracht van Prio Engineering. Onder interne werkzaamheden worden begrepen de werkzaamheden van de debiteurenafdeling van Prio Engineering, bestaande uit onder meer het aanmaken van een incassodossier, het inwinnen van inlichtingen en het opvragen van (handels)informatie, het versturen van één of meer betalingsherinneringen/aanmaningen en het voeren van overige correspondentie ter zake de vordering. Onder externe werkzaamheden worden onder meer begrepen de werkzaamheden van derden, waaronder het aanmaken van een incassodossier, het inwinnen van inlichtingen en het opvragen van (handels)informatie, het versturen van één of meer aanmaningen/(sommatie)brieven en het voeren van overige correspondentie ter zake de vordering.
 8. Uitsluitend betalingen aan Prio Engineering werken bevrijdend. Betalingen door de Inlener aan een werknemer, onder welke titel ook, gelden niet als bevrijdende betaling aan Prio Engineering.
 9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Inlener daartoe, naar het oordeel van Prio Engineering, aanleiding geeft, is de Inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Prio Engineering een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht, borgstelling of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Prio Engineering. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Inlener.
 10. Indien de Inlener het in lid 9 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Prio Engineering gestelde termijn, is de Inlener hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Prio Engineering gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de Inlener in te roepen.

9. Leverings- en overnametermijnen

 1. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.
 2. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Prio Engineering en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 3. Inlener kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe redelijke termijn stellen, waarbinnen Prio Engineering de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst van de Inlener.
 4. Tenzij anders overeengekomen in de inleenovereenkomst die per inzet van Werknemer wordt verstrekt, geldt een overnametermijn van 1.700 gewerkte uren. Inlener heeft de mogelijkheid om – zonder tussenkomst van Prio Engineering – een direct dienstverband aan te gaan met Werknemer van Prio Engineering na een gewerkt aantal uren van 1.700.
 5. Indien Inlener voornemens is om met Werknemer van Prio Engineering een direct dienstverband aan te gaan, is de overeengekomen opzegtermijn onverminderd van toepassing op de Opdracht.
 6. Tenzij anders overeengekomen in de inleenovereenkomst is een opzegtermijn van 30 dagen van toepassing op de Opdracht die versterkt wordt aan Werknemer van Prio Engineering.

10. Garantie

 1. Prio Engineering garandeert dat Opdrachten aan een professioneel niveau van kwaliteit voldoen, gelijk aan industriële standaarden en relevante wetten.
 2. Tenzij anders omschreven in deze overeenkomst, gebruikt Inlener Opdrachten onder eigen risico. Voor zover de wet toestaat, gelden geen impliciete garanties en voorwaarden op Opdrachten. Los van de specifieke punten omschreven in deze overeenkomst, is er geen garantie dat Opdrachten ongestoord, zonder fouten, of compleet secuur functioneren.

11. Marketing

 1. Tenzij Inlener vraagt om anders te handelen, mag Prio Engineering de Inlener zijn naam en logo opnemen in marketing materiaal en de website van Prio Engineering.
 2. Onder voorbehoud van Inlener zijn inspectie en goedkeuring, mag Prio Engineering de Inlener zijn Diensten promoten door middel van persberichten, advertenties en ander marketing materiaal.

12. Aansprakelijkheid van Prio Engineering – vrijwaring

 1. Voor alle directe schade van Inlener, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de opdracht door Prio Engineering en handelen van werknemers is de aansprakelijkheid van Prio Engineering beperkt tot het bedrag van diens honorarium ter zake van de onderhavige opdracht en producten. De omvang van de opdracht is de gebruikelijke factuurperiode die tussen Prio Engineering en Inlener ter zake soortgelijke opdrachten geldt.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Inlener, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Prio Engineering, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Prio Engineering heeft te allen tijde recht, indien en zover mogelijk, de schade van de Inlener ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkig product.
 4. Prio Engineering is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post (offline) en digitaal (online), ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Inlener, Prio Engineering of derden.
 5. Inlener vrijwaart Prio Engineering tegen alle aanspraken van derden –waaronder begrepen werknemers – welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 6. Inlener vrijwaart Prio Engineering, met uitzondering van artikel 5, voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Inlener verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. De aansprakelijkheid van Prio Engineering voor schade zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de schade.
 8. Indien Inlener aan Prio Engineering informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Inlener dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag Inlener geleverde software uitsluitend ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Het gebruiksrecht wordt slechts verleend voor werknemers van Prio Engineering die aan Inlener ter beschikking zijn gesteld. Onder werknemers wordt niet verstaan werknemers van de Inlener of aan de Inlener gelieerde bedrijven of instellingen.
 10. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Prio Engineering.

13. Veiligheid en vrijwaring

 1. De Inlener is jegens Prio Engineering en de betrokken uitvoerder verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de betrokken uitvoerder tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed, geïnstrueerd, beschermd en verzekerd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden, maar in elk geval voldoet aan hetgeen (naar analogiam) is bepaald in artikel 7:658 BW, waarbij de Inlener de verplichtingen van Prio Engineering overneemt en Prio Engineering tegen eventuele aanspraken op de voet van artikel 7:658 BW vrijwaart. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de Inlener jegens Prio Engineering gehouden tot vergoeding van de dientengevolge door Prio Engineering en/of de uitvoerder geleden en te lijden schade in de ruimste zin van het woord.
 2. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, dan zal de Inlener ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld door de bevoegde instanties, waaronder uitdrukkelijk ook de Arbeidsinspectie, een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.
 3. Indien werknemer als gevolg van bedrijfsongeval, beroepsziekte of een ander aan inlener toe te rekenen omstandigheid schade lijdt, is inlener daarvoor aansprakelijk en gehouden tot volledige schadelosstelling van werknemer. Inlener vrijwaardt Prio Engineering in zo een situatie volledig en onvoorwaardelijk. Inlener vrijwaardt Prio Engineering ook ten aanzien van aanspraken van derden, waaronder begrepen uitvoerings- of uitkeringsinstanties.
 4. Indien werknemer arbeidsongeschiktheid lijdt als gevolg van bedrijfsongeval, beroepsziekte of een ander aan inlener toe te rekenen omstandigheid, is Prio Engineering gerechtigd tot verhaal van het door haar betaalde nettoloon en buitenrechtelijke kosten.
 5. Inlener dienst vóór of ten tijden van het aangaan van de inleenovereenkomst voldoende verzekert te zijn aangaande aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen, beroepsziekten of anderszins aan inlener toe te rekenen omstandigheden waardoor werknemers schade lijden. Deze verzekering dient gedurende de inleenovereenkomst in stand te worden gehouden. Op verzoek van Prio Engineering is inlener gehouden om een kopie van de polis en betalingsbewijzen aangaande de premie(s) te verstrekken.
 6. Prio Engineering is niet aansprakelijk voor schade voor door werknemers aan inlener en/of derden toegebrachte schade in welke vorm dan ook.
 7. Inlener zal bij de uitoefening van leiding en toezicht over de werknemer op dezelfde zorgvuldige wijze te werkt gaan als hij ten opzichte van de eigen werknemers gehouden is.
 8. Arbeidsuren, werktijden en rusttijden van werknemers zullen met inachtname van de individuele arbeidsovereenkomst niet meer of minder zijn dan wettelijk toegestaan.
 9. De Inlener vrijwaart Prio Engineering te allen tijde tegen alle aanspraken als bedoeld in dit artikel.
 10. De werknemer cedeert nu reeds voor alsdan aan Prio Engineering alle aanspraken die hij/zij op de Inlener en/of derden mocht zullen verkrijgen op grond van inkomstenderving of op welke grond dan ook, die aan de Inlener en/of derden te wijten mochten zijn dan wel verplicht zich tot zodanige cessie over te gaan indien de aanspraak eenmaal vatbaar is geworden voor cessie en Prio Engineering aanspraak maakt op cessie.

14. Urenregistratie en vergoedingen

 1. Inlener dient (mutaties in) de urenverantwoording tijdig, juist en geautomatiseerd, op de wijze aangedragen door Prio Engineering, aan Prio Engineering door te geven, teneinde Prio Engineering in staat te stellen haar verplichtingen jegens inlener en medewerkers tijdig en juist na te komen.
 2. Inlener is aansprakelijk voor de doorgifte van onvolledige of anderszins foutieve urenverantwoordingen en vrijwaart Prio Engineering dienaangaande.
 3. Prio Engineering is niet aansprakelijk voor niet afgedragen loonheffing over kerstpakketten, bijtelling motorvoertuigen of andere verstrekkingen en/of vergoedingen, indien dit niet, niet juist of niet tijdig aan Prio Engineering is doorgegeven.

15. Beëindiging en ontbinding

 1. Prio Engineering kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden, en alle uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen per direct opeisen en uitvoering van opdracht stopzetten indien: – de Inlener zijnfaillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; – aan de Inlener– al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, – de Inlener zijn onderneming staakt, – de Inlener anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen; – de Inlener onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; -buiten toedoen van Prio Engineering op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Inlener beslag wordt gelegd, dan wel indien de Inlener niet langerin staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. – de Inlener of Prio Engineering zich niet houd aan de overeenkomst en deze partij faalt om deze overtreding binnen 14 dagen na schriftelijke bevestiging van deze overtreding op te lossen Prio Engineering zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Bedragen die Prio Engineering voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien de Inlener na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Prio Engineering gerechtigd haar verplichtingen jegens de Inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Inlener gehouden te zijn. Hiertoe is Prio Engineering eveneens gerechtigd in de onder lid 5 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het eind van het kalenderjaar, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan de Inlener nog gedurende maximaal de eerste drie maanden in het daaropvolgende kalenderjaar prestaties van Prio Engineering betrekken voor wat betreft de afsluiting van de administratieve gegevensverwerking betreffende het afgelopen kalenderjaar, tegen betaling van tegoeden met de op dat moment geldende overeenkomst.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Prio Engineering extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Inlener in rekening gebracht.
 6. Bij tussentijdse opzegging niet conform hetgeen gesteld is in de overige bepalingen van dit artikel, geldt een boeteclausule van 20% van de te verwachten omzet voor de overige looptijd van het contract, waarbij de te verwachten omzet per jaar minimaal gelijk is aan de reeds gefactureerde omzet omgerekend per jaar.

16. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Prio Engineering zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Prio Engineering onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar rekening dienen te komen.
 2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische aanslagen, stroomstoringen, overstroming, waterschade, overstroming, aardbevingen en andere natuurrampen, storingen in communicatielijnen, brand , ontploffing en andere calamiteiten, alsmede ziekten van epidemiologische aard bij het personeel.
 3. Zodra zich bij Prio Engineering een overmacht situatie voordoet, zoals bedoeld in het 1e lid van dit artikel, doet zij daarvan mededeling aan haar Inlener.
 4. In geval van overmacht heeft Prio Engineering het recht de overeenkomst met de Inlener geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de Inlener zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Prio Engineering ter zake van de door Prio Engineering door de annulering eventueel geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
 5. Voor zover Prio Engineering ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Prio Engineering gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Inlener is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17. Grondslagen van de facturen

 1. Prio Engineering is gerechtigd de aan het bedrijf de geleverde diensten wekelijks te factureren.
 2. De facturen van Prio Engineering worden uitgeschreven op basis van de door de Inlener ingevoerde en geaccordeerde opdracht tot dienstverlening, digitaal aangeleverd in de online omgeving van Prio Engineering.
 3. De Inlener draagt er voor zorg dat de opdracht tot dienstverlening of de afzonderlijk gespecificeerde overeenkomst volledig en correct is ingevuld met betrekking tot het afgesproken honorarium, de onkostenvergoedingen en de tijdsverantwoording.
 4. Mocht de opgave aan Prio Engineering onverhoopt onjuist of onvolledig zijn, dan dient de Inlener primair zelf voor correctie zorg te dragen. Indien de opgave reeds door Prio Engineering is uitgevoerd dan is Prio Engineering niet gehouden tot restitutie, terugvordering en dergelijke, tenzij het Prio Engineering direct duidelijk moest zijn dat de opgave niet juist kon zijn.
 5. Bij verschil tussen de bij Prio Engineering aangeleverde uren en accordering betreffende het in lid 2 t/m 6 vermelde en het door de Inlener behouden afschrift, geldt het bij Prio Engineering aangeleverde uren en accordering voor de afrekening en de op te maken factuur als volledig bewijs behoudens tegenbewijs door de Inlener dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
 6. Indien de Inlener zijn verplichting als vermeld in lid 6 niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het voor de drie partijen, Prio Engineering, de uitvoerder en de Inlener, verbindende bewijs, dan kan een werknemer van Prio Engineering op basis van de door hem vergaarde informatie, het honorarium, de onkosten en de gewerkte tijden bindend tussen alle partijen vaststellen. De Inlener en de uitvoerder kunnen, na het bindend verklaren door Prio Engineering , een vordering tot vernietiging instellen bij de rechter te Amsterdam als Prio Engineering in redelijkheid niet tot de betreffende vaststelling had kunnen komen, waarbij de Inlener in ieder geval de uitvoerder ook dient te betrekken en andersom.

18. Geschillen

 1. Ter zake van alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlands recht van toepassing.
 2. Dergelijke geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Prio Engineering is gevestigd.